Всі новини

Обрання Голови Правлiння

29 грудня 2016 Продукція
Обрання Голови Правлiння

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.12.2016

звільнено

Голова Правлiння

Нархов Андрiй Анатолiйович

ВС 219414
25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу №65 засiдання Наглятової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 27.12.2016 року затверджено рiшення про зiльнення Голови Правлiння Нархова Андрiя Анатолiйовича (вiдповiдно до внутрiшнього Наказу Товариства №123-К вiд 18.11.16). Нархов А.А. не є акцiонером Товариства та не володiє акцiями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував з 12.03.2015 року.

27.12.2016

обрано

Голова Правлiння

Филонюк Андрiй Вiталiйович

СН 521024
10.07.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу №65 засiдання Наглятової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 27.12.2016 року було прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння Филонюка Андрiя Вiталiйовича та укладення з 27 грудня 2016 року з ним контракт на 1 (один) рiк. Филонюка А.В. було обрано Головою Правлiння у зв'язку зi звiльненням попереднього Голови Правлiння Нархова А.А. Филонюк А.В. не є акцiонером Товариства та не володiє акцiями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: був мобiлiзований до ЗСУ 21.04.2015 року, демобiлiзований - 05.07.2016 року.

27.12.2016

звільнено

Член Правлiння

Нархов Андрiй Анатолiйович

ВС 219414
25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу №65/1 засiдання Наглятової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 27.12.2016 року затверджено рiшення про зiльнення Члена Правлiння Нархова Андрiя Анатолiйовича. Нархов А.А. не є акцiонером Товариства та не володiє акцiями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував з 14.01.2013 року.

27.12.2016

обрано

Член правлiння

Филонюк Андрiй Вiталiйович

СН 521024
10.07.1997 Залiзничний РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу №65 засiдання Наглятової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 27.12.2016 року було прийнято рiшення про обрання Члена правлiння Филонюка Андрiя Вiталiйовича. Филонюка А.В. було обрано Членом правлiння у зв'язку зi звiльненням попереднього Члена правлiння Нархова А.А. Филонюк А.В. не є акцiонером Товариства та не володiє акцiями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: був мобiлiзований до ЗСУ 21.04.2015 року, демобiлiзований - 05.07.2016 року.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

21050, мiсто Вiнниця, вулиця Театральна, 20 офiс 406

4. Код за ЄДРПОУ

00382496

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 453-20-84 (044) 453-20-84

6. Електронна поштова адреса

rosinka@rosinka.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.12.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№246(4534) Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"

29.12.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rosinka.ua

в мережі Інтернет

29.12.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)