Всі новини

Річна інформація емітента 2013 року

23 квітня 2014 Продукція
Річна інформація емітента 2013 року

Річна інформація емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка", 00382496м. Київ , Шевченкiвський, 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, буд. 6 (044) 536-44-74,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.rosinka.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудит Експерт», 38068149

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

 

6. Інформація про дивіденди.

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувались i не виплачувались

 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

208437

211365

Основні засоби (за залишковою вартістю)

111440

116409

Довгострокові фінансові інвестиції

5717

5717

Запаси

22688

27481

Сумарна дебіторська заборгованість

12862

17450

Грошові кошти та їх еквіваленти

1227

333

Власний капітал

61898

53310

Статутний капітал

21074

21074

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-4167

-12751

Довгострокові зобов'язання

101386

0

Поточні зобов'язання

45153

158055

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0.00407

0.00748

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

2107423800

2107423800

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

   

у відсотках від статутного капіталу

   

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0