Всі новини

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

17 квітня 2013 Продукція
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Герман Сергiй Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 17.04.2013 (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00382496

1.4. Місцезнаходження емітента 03680, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Ежена Потьє, буд. 6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 536-44-74 (044) 456-31-32

1.6. Електронна поштова адреса емітента rosinka@rosinka.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2013 (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет 17.04.2013 (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X

е) інформація про рейтингове агентство X

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

в) інформація про зобов'язання емітента X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X

27. Аудиторський висновок X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки ПрАТ «КЗБН «Росинка» не входить у будь-якi об’єднання пiдприємств.

ПрАТ «КЗБН «Росинка» не користувалося послугами рейтингового агентства, тому що у статутному фондi Товариства вiдсутня державна частка, дiяльнiсть Товариства не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i Товариство не займає монопольне (домiнуюче) становище. У 2012 роцi дивiденди не нараховувались та не сплачувались. Емiсiя iпотечних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) Товариства не вiдбувалась, викуп власних акцiй не проводився. Випуск процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй та похiдних цiнних паперiв протягом 2012 року не проводився. Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило замовлення та видачу бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило замовлення та видачу сертифiкатiв цiнних паперiв. У 2012 роцi емiсiя iпотечних цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась. Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери у 2012 роцi вiдсутнi. Протягом звiтного року ПрАТ «КЗБН «Росинка» не проводило викуп власних акцiй. Випуск акцiй ПрАТ «КЗБН «Росинка» здiйснено у бездокументарнiй формi, сертифiкати та бланки цiнних паперiв не видавались. Iнформацiя про зобов’язання емiтента розкрита в повному обсязi. Збори акцiонерiв за результатами дiяльностi емiтента у 2012 роцi вiдбулися у 2013 роцi. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 02.08.2012 р. (Протокол № 16) обрано лiчильну комiсiю у складi: Краснянський Павло Васильович- голова Лiчильної комiсiї та Тiщенко Станiслав Геннадiйович- член Лiчильної комiсiї. Обрано секретарем загальних зборiв – Соколовську Наталю Вiкторiвну. Погоджено та затверджено умови значних правочинiв, в тому числi внесення змiн до умов укладених кредитних договорiв, договорiв застави та iпотеки, а також за поданням наглядової ради надання повноважень Головi правлiння на укладення значних правочинiв, в тому числi про пролонгацiю кредитних договорiв та договорiв застави/iпотеки майна, протягом року з дати прийняття такого рiшення на загальну суму 18 900 000 грн. та 12 675 000 доларiв США. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затверджено нову редакцiю Статуту Товариства. Затверджено нову редакцiю Статуту Товариства. Надано повноваження Головi Загальних зборiв та Секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Надано повноваження Головi Правлiння Товариства (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.10.2012 р. (Протокол № 16/12) обрано лiчильну комiсiю у складi: Краснянський Павло Васильович - голова Лiчильної комiсiї та Тiщенко Станiслав Геннадiйович - член Лiчильної комiсiї. Обрано секретарем загальних зборiв – Соколовську Наталю Вiкторiвну. Прийнято рiшення про схвалення значних правочинiв мiж Приватним акцiонерним товариством «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» та фiнансовими установами, а також погоджено умови правочинiв та надання повноваження Головi правлiння на укладення цих правочинiв.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ «КЗБН «Росинка»

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 03680

3.1.5. Область, район м. Київ , Шевченкiвський

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Ежена Потьє, буд. 6

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01726013

3.2.2. Дата державної реєстрації 26.10.2006

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 21074238.0

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 21074238.0

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»

3.3.2. МФО банку 300670

3.3.3. Поточний рахунок 26001000144516

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»

3.3.5. МФО банку 300670

3.3.6. Поточний рахунок 26001000144516

3.4. Основні види діяльності

 • 11.01 Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв
 • 11.04 Виробництво iнших недистильованих напоїв iз зброджуваних продуктiв
 • 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5

Дозвiл на користування надрами № 4172 28.12.2006 Мiнiстерство охорони навколишнього середовища України 12/28/2026 Опис Дозвiл дає право на видобування мiнеральної природної столової води з метою промислового розливу. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї.

Торговельна дiяльнiсть ТПВ № 027260 01.12.2011 СДПi у м. Києвi по роботi з ВПП 11/30/2016 Опис Торговий патент на право здiйснення торговельної дiяльностi у сферi роздрiбної торгiвлi. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї патенту. Оптова торгiвля алкогольними напоями АВ № 565341 25.12.2011 Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв 12/25/2016 Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з основних видiв дiяльностi - оптову торгiвлю алкогольними напоями. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї. Лiцензiя на виробництво алкогольних напоїв АВ № 565312 13.12.2011 Департамент контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв 12/13/2016 Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з основних видiв дiяльностi - виробництво алкогольних напоїв. Реєстрацiний номер № 578 має 3 Додатки на виробництво напоїв слабоалклгольних: "Шоколад", "Фейхоа", "Росинка-бiанко", "Росинка-мохiто", "Врдка-лимон", "Водка-клюква", "Мiкс-апельсин", "Гранатовий фiзз", "Брендi-кофе", ""Росинка дайкiрi", "Росинка манхеттен драй", "Росинка куба лiбре". Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї. Експорт алкогольних напоїв ЕА № 000990 14.12.2011 Мiнiстерство економiки України 12/14/2016 Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з осоновних видiв дiяльностi - експортування алкогольних напоїв. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї. Придбання, зберiгання, перевезеня, вiдпуск прекурсорiв АВ № 613208 15.03.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками 3/15/2017 Опис Лiцензiя на право здiйснення придбання, зберiгання, перевезення та вiдпуск прекурсорiв (списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"). Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї. Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями АЕ № 144643 20.12.2012 Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв 12/19/2013 Опис Лiцензiя на право здiйснювати один з основних видiв дiяльностi - роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями. Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї. Лiцензiя на право здiйснення iмпорту алкогольних напоїв IА № 000489 22.12.2011 Мiнiстерство економiчного розвитку та торгiвлi України 1/13/2017 Опис Планується в подальшому продовжувати термiн дiї лiцензiї. 3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання ПрАТ "КЗБН "Росинка" Товариство не належить до будь-яких корпорацiй. д/н Опис ПрАТ "КЗБН "Росинка" Товариство не належить до будь-яких корпорацiй.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

 • Найменування рейтингового агентства
 • Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
 • Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
 • Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента 1 2 3 4

ПрАТ "КЗБН "Росинка" послугами рейтингового агенства не користувалось. уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 д/н 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 • Лебеденко Валентина Миколаївна Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних 24.9235
 • Лебеденко Руслан Миколайович Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних 24.9235
 • Соколовська Наталя Вiкторiвна Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних 24.9235
 • Соколовський Василь Iванович Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних 24.9235 Усього 99.6941

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 461.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 16.

Фонд оплати працi: 23204,3 тис. грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: -34,1%.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Протягом 2012 року пiдвищили свою квалiфiкацiю 32 працiвники пiдприємства. Iз загальної чисельностi працiвникiв пiдприємства: - 148 осiб - спецiалiсти, якi мають вищу освiту; - 9 осiб - фахiвцi вищої квалiфiкацiї;

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герман Сергiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних

6.1.4. Рік народження** 1968

6.1.5. Освіта** Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "КЗБН "Росинка", комерцiйний директор

6.1.8. Опис До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належить: -органiзацiя скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства, та прийняття рiшень про скликання рiчних Загальних зборiв; - розробка та затвердження рiчних фiнансово-господарських планiв Товариства; - затвердження рiчних фiнансово-господарських звiтiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою Голова правлiння керує роботою правлiння. Голова правлiння Товариства: - - вiдповiдає за виконання рiчного плану дiяльностi Товариства i звiтує про його виконання перед Наглядовою радою та Загальними Зборами; -на виконання рiшень Загальних зборiв чи Наглядової ради, а також у процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - звiтує перед Загальними зборами з питань дiяльностi Правлiння Товариства; - без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi як в Українi, так i за кордоном, веде вiд iменi Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фiзичними особами; -без довiреностi вчиняє вiд iменi Товариства правочини, укладає угоди, договори, контракти та вчиняє iншi юридичнi акти з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - видає довiреностi, вiдкриває i закриває в установах банкiв поточнi, вкладнi та iншi рахунки Товариства; -приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства, вирiшує iншi кадровi питання; - застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення; -забезпечує виконання заходiв з охорони працi; -забезпечує виконання заходiв пожежної безпеки; - затверджує зразки печатки, штампiв, бланкiв iз найменуванням Товариства, а також знаки для товарiв та послуг; -налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; здiйснює iншi повноваження, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюються керiвником юридичної особи; Виключно за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства Голова Правлiння Товариства (або особа, що виконує його обов`язки, або особа, що одержала довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй вiд iменi Товариства) має право на: -участь та голосування у вищому органi або на зборах учасникiв (акцiонерiв) господарських товариств або об'єднань пiдприємств, учасником (акцiонером, членом) яких є Товариство; -прийняття рiшень, що вiдносяться до повноважень Загальних зборiв суб'єктiв господарювання, єдиним учасником яких є Товариство, крiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; - призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; -одержання кредитiв, надання i отримання позик, безоплатне вiдчуження будь-якого майна Товариства. -надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантiй або поруки на користь третiх осiб; -передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, iпотеку чи iнше обтяження майна Товариства; -надання будь-якого майна Товариства в оренду, лiзинг, позичку або управлiння, крiм надання в оренду майна за договорами оренди торгiвельного обладнання строком менше двох рокiв; -укладення будь-яких договорiв на суму що перевищує суму в будь-якiй валютi, еквiвалентнiй 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, предметом яких є основнi засоби (основнi фонди) Товариства, якщо iнше не буде передбачено окремим рiшенням Наглядової ради якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; -укладення договорiв, сума яких перевищує встановлений цим Статутом граничний розмiр; - видачу або прийняття Товариством векселiв незалежно вiд суми таких векселiв, а також емiсiю облiгацiй; при цьому випуск облiгацiй та векселiв здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; -вчинення правочинiв (укладення угод) щодо придбання або вiдчуження часток, акцiй, паїв, часток в статутних капiталах (статутних фондах) iнших суб'єктiв господарювання, в тому числi господарських товариств; пiдписання вiд iменi Товариства при заснуваннi, в тому числi спiвзаснуваннi, установчих документiв господарських товариств, iнших юридичних осiб, а також змiн та доповнень до таких установчих документiв. Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Оксана Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних

6.1.4. Рік народження** 1973

6.1.5. Освіта** Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу ПрАТ "КЗБН "Росинка"

6.1.8. Опис В Правлiннi Товариства здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства До компетенцiї Члена Правлiння Товариства належить: - органiзацiя скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства, та прийняття рiшень про скликання рiчних Загальних зборiв; - розробка та затвердження рiчних фiнансово-господарських планiв Товариства; - затвердження рiчних фiнансово-господарських звiтiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою. Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соколовський Василь Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних

6.1.4. Рік народження** 1968

6.1.5. Освіта** Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний iнженер ТОВ "АПФ "Аваль"

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв, приймає рiшення в межах своєї компетенцiї, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та рiшення Загальних зборiв. Наглядова рада Товариства створюється i дiє вiдповiдно до законодавства України та Статуту. Голова Наглядової ради Товариства: - скликає засiдання Наглядової ради i головує на її засiданнях; - за рiшенням Наглядової ради укладає/переукладає контракт iз Головою Правлiння Товариства та трудовий договiр з членами Правлiння Товариства i Президентом Товариства; - органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; - виконує iншi функцiї вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Наглядова рада Товариства у межах своєї виключної компетенцiї: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу ревiзора Товариства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; - обрання та припинення повноважень Голови i Членiв виконавчого органу Товариства; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства вiд виконання повноважень. У разi прийняття рiшення про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства, з займаної посади та призупинення її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова рада Товариства погоджує умови та надає Правлiнню Товариства та/або Головi Правлiння Товариства попередню письмову згоду на: - участь та голосування у вищому органi або на зборах учасникiв (акцiонерiв) господарських товариств або об'єднань пiдприємств, учасником (акцiонером, членом) яких є Товариство; - прийняття рiшень, що вiдносяться до повноважень Загальних зборiв суб'єктiв господарювання, єдиним учасником яких є Товариство, крiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; - призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - одержання кредитiв, надання i отримання позик, безоплатне вiдчуження будь-якого майна Товариства; - надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантiй або поруки на користь третiх осiб; - передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, iпотеку чи iнше обтяження майна Товариства; - надання будь-якого майна Товариства в оренду, лiзинг, позичку або управлiння, крiм надання в оренду майна за договорами оренди торгiвельного обладнання строком менше двох рокiв; - укладення будь-яких договорiв на суму що перевищує суму в будь-якiй валютi, еквiвалентнiй 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, предметом яких є основнi засоби (основнi фонди) Товариства, якщо iнше не буде передбачено окремим рiшенням Наглядової ради якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. ; - укладення договорiв, сума яких перевищує встановлений цим Статутом граничний розмiр; - видачу або прийняття Товариством векселiв незалежно вiд суми таких векселiв, а також емiсiю облiгацiй; при цьому випуск облiгацiй та векселiв здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; - укладення зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на суму, що перевищує суму в будь-якiй валютi, еквiвалентнiй 2 000 000 (два мiльйони) гривень, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, на один договiр, з одним контрагентом чи на 1 (один) день та якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства - вчинення правочинiв (укладення угод) щодо придбання або вiдчуження часток, акцiй, паїв, часток в статутних капiталах (статутних фондах) iнших суб'єктiв господарювання, в тому числi господарських товариств; - пiдписання вiд iменi Товариства при заснуваннi, в тому числi спiвзаснуваннi, установчих документiв господарських товариств, iнших юридичних осiб, а також змiн та доповнень до таких установчих документiв; - надання попередньої згоди Правлiнню на передачу тимчасовому реєстроутримувачу ведення реєстру на строк до прийняття рiшення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних Зборах, але не пiзнiше нiж у двомiсячний термiн; вчинення правочинiв (договорiв) щодо вiдчуження або набуття активiв на суму, що перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) ЄВРО або її еквiвалент у iншiй валютi, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, а також згоду на укладення договорiв вiдчуження виробленої продукцiї, строк виконання яких становить чи перевищує один рiк, на суму, що перевищує 2 000 000,00 (два мiльйони) доларiв США або її еквiвалент у iншiй валютi, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебеденко Руслан Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Фізична особа не надала згоду на публікацію та розкриття паспортних даних

6.1.4. Рік народження** 1969

6.1.5. Освіта** Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Буран ЛТД"

6.1.8. Опис Наглядова рада Товариства у межах своєї виключної компетенцiї: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу ревiзора Товариства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; - обрання та припинення повноважень Голови i Членiв ви&