Всі новини

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (1)

28 квітня 2017 Продукція
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (1)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Филонюк Андрiй Вiталiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00382496

4. Місцезнаходження

Вінницька , -, 21050, мiсто Вiнниця, вулиця Театральна, 20, офiс 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)456-41-31 (044)456-41-31

6. Електронна поштова адреса

rosinka@rosinka.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №81

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.rosinka.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Вiдповiдно до пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- Iнформацiя про рейтингове агентство;
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
- Iнформацiя про дивiденди;
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- Опис бiзнесу;
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин:
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi папери протягом звiтного року;
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом звiтного року;
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп власних акцiй не вiдбувався;
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечнi активи;
23. Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
27. Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не заповнюється, оскiльки емiтент складає рiчну фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва ) не заповнювався, оскiльки протягом звiтного року не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.

 
 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №726013

3. Дата проведення державної реєстрації

26.10.2010

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

21074238.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

212

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

11.01 Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв

46.32 Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки;

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «БАНК СIЧ»

2) МФО банку

380816

3) поточний рахунок

26002012619

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «БАНК СIЧ»

5) МФО банку

380816

6) поточний рахунок

26002012619

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нархов Андрiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 219414 25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.05.2016 на 1 рiк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи:
1.Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КЗБН «Росинка» (далi - Товариство) (протокол № 62 вiд 04 травня 2016 року) було переобрано Голову Правлiння Нархова Андрiя Анатолiйовича. Нархова А.А. було обрано Головою Правлiння у зв'язку з закiнчення попереднього строку перебування на посадi, на який було обрано, а саме на 1 рiк.
2. Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №65 вiд 27 грудня 2016 року) звiльнено з посади Голови Правлiння Нархова Андрiя Анатолiйовича (вiдповiдно до внутрiшнього Наказу Товариства №123-К вiд 18.11.16).
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Генерального директора ПрАТ «КЗБН «Росинка», директора ТОВ «Донецька паливноенергетична компанiя», директора ТОВ «Спецтехвпровадження». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Филонюк Андрiй Вiталiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 521024 10.07.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Служба у ЗСУ з 21.04.2015 року по 05.07.2016 року.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.12.2016 на 1 рiк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи - Вiдповiдно до Протоколу №65 засiдання Наглятової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 27.12.2016 року було прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння Филонюка Андрiя Вiталiйовича та укладення з 27 грудня 2016 року з ним контракт на 1 (один) рiк. Филонюка А.В. було обрано Головою Правлiння у зв'язку зi звiльненням попереднього Голови Правлiння Нархова А.А. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: був мобiлiзований до ЗСУ 21.04.2015 року, демобiлiзований - 05.07.2016 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нархов Андрiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 219414 25.02.2000 ВС 219414 25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи - Вiдповiдно до Протоколу №65/1 засiдання Наглятової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 27.12.2016 року затверджено рiшення про зiльнення Члена Правлiння Нархова Андрiя Анатолiйовича. Нархов А.А. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Генерального директора ПрАТ ««КЗБН «Росинка», директора ТОВ «Донецька паливноенергетична компанiя», директора ТОВ «Спецтехвпровадження». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Филонюк Андрiй Вiталiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 521024 10.07.1997 Залiзничний РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Служба у ЗСУ з 21.04.2015 року по 05.07.2016 року.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.12.2016 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи - Вiдповiдно до Протоколу №65/1 засiдання Наглятової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 27.12.2016 року було прийнято рiшення про обрання Члена правлiння Филонюка Андрiя Вiталiйовича. Филонюка А.В. було обрано Членом правлiння у зв'язку зi звiльненням попереднього Члена правлiння Нархова А.А.. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: був мобiлiзований до ЗСУ 21.04.2015 року, демобiлiзований - 05.07.2016 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попова Оксана Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ «КЗБН»Росинка», начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.03.2012 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiн у персональному складi щодо посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «КЗБН»Росинка», начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янчика I.О.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 424334 04.02.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Генерального директора з виробництва та Директора з виробництва ПрАТ «КЗБН «Росинка»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.03.2015 на 1 рiк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи - Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «КЗБН «Росинка» (далi - Товариство) (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року, який було отримано Товариством 24.03.2015 року) обрано на посаду члена правлiння ПрАТ «КЗБН «Росинка» Янчика I.О., строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала необхiднiсть обрання на вакантну посаду Члена правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Заступника Генерального директора з виробництва та Директора з виробництва ПрАТ «КЗБН «Росинка»

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соколовський Василь Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «АПФ «Аваль», головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.03.2012 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи - звiльнено з посади у зв'язку з обранням нового Голови Наглядової ради з 25.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ «АПФ «Аваль», головний iнженер. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лебеденко Руслан Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 814812 02.10.1997 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «БУРАН ЛТД», директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 на 1 рiк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи - Вiдповiдно до Протоколу №23 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 25.04.2016 року було прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради Лебеденка Руслана Миколайовича. Вiдповiдно до Статуту Наглядова Рада обирається на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ «АПФ «Аваль», головний iнженер. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лебеденко Валентина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 532595 14.08.1998 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 на 1 рiк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiни у персональному складi щодо посадової особи - Вiдповiдно до Протоколу №23 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 25.04.2016 року було прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Лебеденко Валентину Миколаївну. Вiдповiдно до Статуту Наглядова Рада обирається на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: д/н. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лебеденко Руслан Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 814812 02.10.1997 02.10.2097 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Повна вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «БУРАН ЛТД», директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.03.2012 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються вiдповiдно до Статуту Товариства. Змiн у персональному складi щодо посадової особи - звiльнено з посади у зв'язку з обранням нового Члена Наглядової ради з 25.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв:ТОВ «БУРАН ЛТД», директор. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Соколовський Василь Iванович

д/н д/н д/н

525255554

24.9235

525255554

0

0

0

Голова Наглядової ради

Лебеденко Руслан Миколайович

ВА 814812 02.10.1997 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi

525255554

24.9235

525255554

0

0

0

Член Наглядової ради

Лебеденко Валентина Миколаївна

ВВ 532595 14.08.1998 Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй областi

525255554

24.9235

525255554

0

0

0

Усього

1575766662

74.7705

1575766662

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.