Всі новини

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (2)

28 квітня 2017 Продукція
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (2)

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Лебеденко Валентина Миколаївна

д/н д/н д/н

525255554

24.9235

24.9235

525255554

0

0

0

Лебеденко Руслан Миколайович

д/н д/н д/н

525255554

24.9235

24.9235

525255554

0

0

0

Соколовська Наталя Вiкторiвна

д/н д/н д/н

525255554

24.9235

24.9235

525255554

0

0

0

Соколовський Василь Iванович

д/н д/н д/н

525255554

24.9235

24.9235

525255554

0

0

0

Усього

21009778114

99.6941

99.6941

21009778114

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2016

Кворум зборів**

99.6941

Опис

ПРОТОКОЛ № №23
РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» (надалi за текстом - Товариство)
«25» квiтня 2016 року м. Київ
Дата, час i мiсце проведення рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» (надалi за текстом - Товариство): «25» квiтня 2016 року о 12 годинi 00 хвилин за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6 кiмната (зал) №306.
Голова Реєстрацiйної комiсiї – Голубенко Олена Василiвна, оголосила результати реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, що зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах.
Реєстрацiя вiдбувалась «25» квiтня 2016 року за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6 кiмната (зал) № 306 з 11 годин 20 хвилин до 11 годин 50 хвилин на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «19» квiтня 2016 року.
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - «19» квiтня 2016 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 2 фiзичнi особи.
Загальна кiлькiсть акцiй (голосiв), яка складає 100%: 1 050 488 907 голосiв
Кворум легiтимностi зборiв складає, (60%+1) шт.: 630 293 345 голосiв
Кiлькiсть акцiонерiв та їх представникiв, що пройшли реєстрацiю для участi в загальних зборах: 1 (одна) особа.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах: 1 050 488 907 голосiв.
Вiдсотки до загальної кiлькостi голосуючих акцiй на дату облiку: 49,8471 %.
Кворум досягнуто. Збори вважаються легiтимними та правомочними.
Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, пiдписаний головою реєстрацiйної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв.
Слово надано Члену правлiння товариства Поповiй Оксанi Iванiвнi, яка оголосила рiчнi загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» вiдкритими.
Попова О.I. оголосила Порядок денний рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА», який було доведено до вiдома акцiонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально рекомендованими листами за 30 днiв до дати проведення рiчних загальних зборiв. Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв було опублiковане у офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку: «Вiдомостi комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 48 (4336) вiд 17 березня 2016 р. стор. 23.
Порядок денний :
1) Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
2) Про обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
3) Про обрання членiв Наглядової ради.
4) Про регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6) Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
8) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2015 рiк та затвердження висновку ревiзора.
9) Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк.
10) Затвердження фiнансового плану роботи Товариства на 2016 рiк.
Розгляд питань порядку денного.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв» слухали пропозицiю Попової О.I. про обрання лiчильної комiсiї у складi: Буймiстер Олени Юрiївни - голова Лiчильної комiсiї та Швець Людмили Борисiвни - член Лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування, але не пiзнiше 10 робочих днiв з дати закриття загальних зборiв Товариства.
Результати голосування:
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по першому питанню порядку денного:
Обрати лiчильну комiсiю у складi: Буймiстер Олени Юрiївни - голова Лiчильної комiсiї та Швець Людмили Борисiвни - член Лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування, але не пiзнiше 10 робочих днiв з дати закриття загальних зборiв Товариства.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв»
Слухали: Пропозицiю Попової О.I. обрати її Секретарем загальних зборiв, а представника за дорученням Лебеденка Руслана Миколайовича, а саме Лiвшинову Руслану Русланiвну - Головою зборiв.
Результати голосування:«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по другому питанню порядку денного:
Обрати секретарем загальних зборiв – Попову Оксану Iванiвну, а представника за дорученням Лебеденка Руслана Миколайовича, а саме Лiвшинову Руслану Русланiвну - Головою зборiв.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Про обрання членiв Наглядової ради.» слухали пропозицiю секретаря зборiв Попової О.I. про обрання Наглядової ради Товариства у складi:
Голова Наглядової ради – Лебеденко Руслан Миколайович,
Член Наглядової ради – Лебеденко Валентина Миколаївна.
Результати голосування:
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по третьому питанню порядку денного: обрати Наглядову раду Товариства у наступному складi:
Голова Наглядової ради – Лебеденко Руслан Миколайович,
Член Наглядової ради – Лебеденко Валентина Миколаївна.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Про регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв» слухали пропозицiю Лiвшинової Руслани Русланiвни затвердити регламент загальних зборiв: для доповiдей надавати час тривалiстю до 25 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання пропонується ставити пiсля виступу в письмовому виглядi через секретаря зборiв. У запитаннях повнiстю вказувати прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера, що ставить запитання. За умови, коли результати голосування з питань порядку денного лiчильною комiсiєю ще не будуть оголошенi, Голова зборiв переходить до розгляду наступного питання порядку денного з наступним оголошенням результатiв голосування. Голосування по питаннях порядку денного проводиться за принципом - одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань {по питанням № 5,6,7,8,9,10 Порядку денного), винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.
Результати голосування:
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по четвертому питанню порядку денного: затвердити регламент загальних зборiв: для доповiдей надавати час тривалiстю до 25 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання пропонується ставити пiсля виступу в письмовому виглядi через секретаря зборiв. У запитаннях повнiстю вказувати прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера, що ставить запитання. За умови, коли результати голосування з питань порядку денного лiчильною комiсiєю ще не будуть оголошенi, Голова зборiв переходить до розгляду наступного питання порядку денного з наступним оголошенням результатiв голосування. Голосування по питаннях порядку денного проводиться за принципом - одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань {по питанням № 5,6,7,8,9,10 Порядку денного), винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк» слухали Попову Оксану Iванiвну, яка доповiла звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
Результати голосування:
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по п’ятому питанню порядку денного: прийняти звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк до вiдома.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.» слухали Члена Правлiння Товариства Попову Оксану Iванiвну, яка представила рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
Результати голосування:
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по шостому питанню порядку денного: Затвердити рiчний звiт - звiт про фiнансово - господарську дiяльнiсть та баланс Товариства за 2015 рiк.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.» слухали представника Лебеденко Руслана Миколайовича Лiвшинову Руслану Русланiвну, яка доповiла звiт Наглядової ради за 2015 рiк та внесла пропозицiю визнати роботу Наглядової ради за 2015 рiк задовiльною.
Результати голосування:
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по сьомому питанню порядку денного: визнати роботу Наглядової ради за 2015 рiк задовiльною.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2015 рiк та затвердження висновку ревiзора» слухали Ревiзора Товариства Кураєва Євгена Гуровича, який доповiв звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та представив висновки Ревiзора.
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по восьмому питанню порядку денного: Визнати роботу Ревiзора Товариства за 2015 рiк задовiльною. Затвердити висновки Ревiзора.
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк».
Слухали: Члена правлiння Попову О. I., яка запропонувала, що у зв'язку з тим, що за результатами дiяльностi товариства у 2015 роцi отримано збиток, питання щодо розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв пропонується не розглядати.
Результати голосування:
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по дев’ятому питанню порядку денного: питання щодо розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв пропонується не розглядати.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного: «Затвердження фiнансового плану роботи Товариства на 2016 рiк».
Слухали: Попову О.I., яка представила фiнансовий план роботи Товариства на 2016 рiк.
Представник Лебеденка Руслана Миколайовича, а саме Лiвшинова Руслана Русланiвна запропонувала затвердити представлений фiнансовий план роботи Товариства на 2016 рiк.
«ЗА» - 1 050 488 907 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Рiшення, прийняте по десятому питанню порядку денного: Затвердити фiнансовий план роботи Товариства на 2016 рiк.
Результати голосування оформленi Протоколом Лiчильної комiсiї, який пiдписаний її членами.

Голова рiчних загальних зборiв _____________________ Лiвшинова Р.Р.
Секретар рiчних загальних зборiв ______________________ Попова О.I.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.12.2006

601/1/06

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у мiстi Києвi та Київськiй областi

UA4000006704

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.01

2107423800

21074238

100

Опис

Протягом звiтного перiоду Товариство у торгах на бiржi участi не брало. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймало.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

90266

72349

0

0

90266

72349

будівлі та споруди

47345

41001

0

0

47345

41001

машини та обладнання

10456

8024

0

0

10456

8024

транспортні засоби

5

5

0

0

5

5

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

32460

23324

0

0

32460

23324

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

90266

72349

0

0

90266

72349

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): вiдповiдно до положень облiковоїполiтикиоблiк основних засобiв Товариства у 2016 роцi здiйснювався наступним чином: - до основних засобiв iдносилисьматерiальнi активи вартiстю понад 6000 грн. (без ПДВ) та очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року; - основнi засоби Товариства класифiковано по групах вiдповiдно до вимог п. 5.1 П(С)БО 7 «Основнi засоби»; - лiквiдацiйна вартiстьоб’єктiв основних засобiв прирiвняна до нуля; - амортизацiя основних засобiв здiйснювалась за методом, передбаченим у податковому облiку; - нарахування амортизацiї здiйснювалось щомiсячно, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об’єкта основного засобу в експлуатацiю i припинялось починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем його вибуття; - не визнавались об’єктами основних засобiв та облiковувались у складi iнших необоротних активiвматерiальнi активи з термiном корисного використання бiльше року та вартiстю менше 6000 грн. (за виключенням суми вiдповiдного ПДВ); - для списання основних засобiв, оцiнки їх звичайної цiни та прийняття рiшення по їх подальшому використанню окремим наказом Голови правлiння затверджено постiйно дiючу комiсiю. Первiсна вартiсть основних засобiв: 368477,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 71.1%. Ступiнь використання основних засобiв: д/н. Сума нарахованого зносу: 296123,0 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-512192

-244715

Статутний капітал (тис. грн.)

21074

21074

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

21074

21074

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiннихпаперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на початок звiтного перiоду становить -265789 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -533266 тис. грн.

Висновок

д/н

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

338673

X

X

у тому числі:

 

Довгостроковий кредит банку

22.04.2013

338673

11.75

18.04.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

601808

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

2188

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

599620

X

X

Iменнi сертифiкати

06.07.2015

599620

0

30.10.2015

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

12235

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

100805

X

X

Усього зобов'язань

X

1053521

X

X

Опис:

Вiдповiдно до норм П(С)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення.
Вiдповiдно до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2013р. № 488 iззмiнами та доповненнями, забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, зокрема на виплату вiдпусток працiвникам у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiйрiк.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, що є вiдповiдним (думка аудитора з цього питання висловлена у пояснювальному параграфi)
Беручи до уваги припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, на думку аудитора, оцiнка забезпечення виплат персоналу може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погiршення.
Товариством у балансi станом на 31.12.2015р. вiдображено забезпечення виплат персоналу згiдно П(С)БО 11 «Зобов’язання» та наказу Товариства «Про облiковуполiтику» вiд 30.12.2013р. № 488 зi змiнами та доповненнями.
Довгостроковi зобов’язання облiковуються Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом МФУ вiд 31.01.2000р. № 20. Поточнi зобов’язання облiковуються Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом МФУ вiд 31.01.2000р. № 20. На думку Аудитора, статтi балансу в усiх суттєвих аспектах справедливо й достовiрнов вiдображають iнформацiю щодо забезпечень довгострокових та поточних зобов’язань ПрАТ «КЗБН «Росинка» станом на 31 грудня 2015 р., вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Безалкогольнi напої в пляшках

11088.06

56762.80

41.14

11574.52

59253.12

40.75

2

Капрi-Зонне

650.80

12517.23

9.07

779.38

14990.29

10.31

3

Квас

2410.39

13480.43

9.77

2345.38

13116.85

9.02

4

Мiнеральна вода

8785.38

23633.73

17.13

9757.13

26247.85

18.05

5

Слабоалкогольнi напої

909.32

29798.57

21.60

912.12

29890.33

20.56

6

Iнша продукцiя

51.15

1786.64

1.29

54.89

1917.28

1.632

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина для виробництва продукцiї (iнгредiєнти)

40.97

2

Тара для виробництва продукцiї (упаковка та пакувальнi матерiали)

36.96

3

Зарплата загальновиробничого персоналу

5.86

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.04.2016

26.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

04.05.2016

05.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.12.2016

28.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «Аудиторська фiрма «Надiйнiсть»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32473281

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21036, м. Вiнниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, кiмната 400 А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 3630 15.07.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

3

2

3

2014

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): -

Ні