Всі новини

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "КЗБН "Росинка"

21 березня 2017 Продукція
Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "КЗБН "Росинка"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»

(місцезнаходження:21050, місто Вінниця, вулиця Театральна 20, офіс 406)

 

 

Повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
20 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) № 306.


Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку денного:

1) Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2) Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

3) Про обрання членів Наглядової ради.

4) Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів.

5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

8) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік та затвердження висновку ревізора.

9) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.

10) Затвердження фінансового плану роботи Товариства на 2017 рік.

11) Зміна найменування Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».

12) Про обрання уповноваженого представника засновників Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» в провадженні про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватись 20 квітня 2016 року з 11-20 до 11-50 за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) № 306.
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

810335

 862678

Основні засоби

90266

 72354

Довгострокові фінансові інвестиції

605442

605346

Запаси

20988

 892

Сумарна дебіторська заборгованість

91737

 183221

Грошові кошти та їх еквіваленти

957

 450

Нерозподілений прибуток

(310780)

 (390970)

Власний капітал

(244715)

 (324905)

Статутний капітал

21074

 21074

Довгострокові зобов'язання

288458

 326767

Поточні зобов'язання

766592

860786

Чистий прибуток (збиток)

(163040)

 (80190)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2107423800

 2107423800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

37

 308

Голова Правління Филонюк А.В