Всі новини

Открытие дела о банкротстве эмитента

18 мая 2016 Продукція
Открытие дела о банкротстве эмитента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»

2. Код за ЄДРПОУ

00382496

3. Місцезнаходження

21050, місто Вінниця, вулиця Театральна, 20 офіс 406

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 453-20-84 (044) 453-20-84

5. Електронна поштова адреса

rosinka@rosinka.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.rosinka.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

   

 

II. Текст повідомлення

1

2

3

4

5

№ з/п

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

Дата проведення підготовчого засідання суду

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство

Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1

26.10.2015

26.10.2015

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiрiус Екстружен"

Сокольвак Михайло Васильович

Зміст інформації:

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство емiтента -26.10.2015р.
Найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiрiус Екстружен" (код за ЄДРПОУ 31617387).
Повне найменування (прiзвище, iм'я та по батьковi) й мiсцезнаходження (мiсце проживання) кредитора (кредиторiв), на вимогу яких порушено провадження у справi про банкрутство емiтента- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiрiус Екстружен" (код за ЄДРПОУ 31617387), 29000, м. Хмельницький, вул. Пiлотська, 20.
Найменування суду, який розглядає зазначену справу- Господарський суд Вiнницької областi.
Причини порушення провадження у справi про банкрутство емiтента та загальна сума вимог кредиторiв - заборгованiсть в суммi 1 166 523,22 (один мільйон сто шістдесят шість тисяч п’ятсот двадцять три гривні двадцять дві копійки) грн.
Найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного судом - Сокольвак Михайло Васильович (адреса: 21037 м. Вiнниця, вул. Пирогова, 73а, кв.132).
Дата ухвали про порушення провадження справи про банкрутство - 26.10.2015 р.
Дата проведення пiдготовчого засiдання суду - 26.10.2015р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

А.А. Нархов

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)