Всі новини

Решение об избрании Председателяем Правления Нархова А.А.

18 мая 2016 Продукція
Решение об избрании Председателяем Правления Нархова А.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.05.2016

призначено

Голова Правлiння

Нархов Андрiй Анатолiйович

ВС 219414
25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу № 62 засiдання Наглядової ради ПрАТ "КЗБН "Росинка" (далi - Товариство) вiд 04.05.2016 року було прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння Нархова Андрiя Анатолiйовича. Нархова А.А. було обрано Головою Правлiння у зв'язку з закiнчення попереднього строку перебування на посадi, на який було обрано, а саме на 1 рiк. Нархов А.А. не є акцiонером Товариства та не володiє акцiями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З Нарховим А.А. укладено контракт на 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голови Правлiння ПрАТ «КЗБН «Росинка», Генерального директора ПрАТ «КЗБН «Росинка», директора ТОВ «Донецька паливноенергетична компанiя», директора ТОВ «Спецтехвпровадження»

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

21050, мiсто Вiнниця, вулиця Театральна, 20 офiс 406

4. Код за ЄДРПОУ

00382496

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 453-20-84 (044) 453-20-84

6. Електронна поштова адреса

rosinka@rosinka.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№83 (4371) Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"

06.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rosinka.ua

в мережі Інтернет

06.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)