Всі новини

Увага! Скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

20 березня 2015 Продукція
Увага! Скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

Приватне акціонерне товариство

«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»

Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6

Код ЄДРПОУ 00382496

 

повідомляє

про скликання річних Загальних зборів (надалі – збори) акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться 28 квітня 2015 року  за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6 кімната (зал) № 306

Час проведення Зборів – о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.20 до 11.50 в той же день за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 22 квітня 2015 року

Порядок денний :

  1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
  2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік  та затвердження висновку Ревізора
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік
  8. Затвердження фінансового плану роботи Товариства за 2015 рік
  9. Погодження змін умов кредитного договору № 12-В/13/182/КЛ-КБ від 19 квітня 2013 року

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники  - документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатись на Зборах за окремим запитом на адресу Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє 6, Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у кімнаті № 411 за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Голубенко О.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 205655

 208437

Основні засоби

 114246

 111440

Довгострокові фінансові інвестиції

 5703

 5703

Запаси

 22446

 22688

Сумарна дебіторська заборгованість

 51248

 55186

Грошові кошти та їх еквіваленти

 227

 1227

Нерозподілений прибуток

 (147740)

(4167)

Власний капітал

 (81675)

 61898

Статутний капітал

 21074

 21074

Довгострокові зобов'язання

 189499

 101386

Поточні зобов'язання

 97831

 45153

Чистий прибуток (збиток)

 (143573)

 8584

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 2107423800

 2107423800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 -

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 -

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 448

 488

 

 

Голова правління ПрАТ «КЗБН «Росинка»                                                            А.А. Нархов